MoNoa Photography

let's make some memories

Algemene voorwaarden MoNoa Photography & Design

 

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van MoNoa Photography & Design.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.

- Opdracht: de dienst en/of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

- Fotograaf: MoNoa Photography & Design, KvK: 60811919, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

- Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de

overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene

voorwaarden.

- Workshops - Masterclass

- Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

- Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de

afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

- Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

- Aw:Auteurswet1912

 

 

Aanbod

 

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de materialen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Aanvaarding

 

Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk

verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

Na de aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Uitvoering

 

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waard nodig maatregelen te treffen, waaronder, docht niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.

De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij globale beeld optimalisatie wordt toegepast op onder meer: Licht, kleur, contrast en uitsnede. Eventuele oneffenheden (pukkeltjes, puistjes, (kleine) blauwe of rode plekjes zullen worden verminderd/ weggehaald.

Indien flinke schade in het gezicht kort voor de fotosessie is ontstaan (denk aan blauw oog, schaafwonden, etc) kan contact opgenomen worden met de fotograaf om te overleggen de afspraak te verzetten.

Extra nabewerking buiten het bovengenoemde is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

 

Cadeaubonnen

 

De fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daardoor niet vatbaar voor het herroepings recht en kunnen niet retour gezonden worden. De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten, bij verlies van de cadeaubon is MoNoa Photography niet aansprakelijk, de Fotoshoot kan alleen doorgaan bij het inleveren van de cadeaubon.

De geldigheids termijn van de cadeaubon staat daarop vermeld. Na deze datum vervalt de waarde van de cadeaubon.

Er dient tenminste 1 maand voor de afloop van de cadeaubon een afspraak te worden gemaakt, De cadeaubon is gebasseerd op een fotoshoot in Rijen ( Noord-Brabant ) , mocht je willen dat MoNoa Photography op locatie komt dan zullen er reiskosten worden berekend en een starttarief . Neem hiervoor contact op met MoNoa Photography.

 

Levering

 

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

De fotograaf beslist welke foto’s er nabewerkt en getoond worden. Deze foto’s komen in een besloten en beveiligde MoNoa webgalerie te staan voorzien van watermerk, en kunnen uitgekozen worden door middel van het doorgeven van de nummers die op de foto’s vermeld staan. De gekozen foto’s ontvangt de opdrachtgever in hoge resolutie op cd of anders vermeld staat die alleen te gebruiken zijn voor privé gebruik, tevens ontvangt de opdrachtgever op dezelfde cd de foto’s met watermerk van MoNoa Fotografie die tevens ook verkleind zijn, die te gebruiken zijn voor social media of als anders schriftelijk is afgesproken.

De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt, de fotograaf is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post of persoonlijk ophalen door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dit wenst, kan de cd/dvd per aangetekende post verzonden worden. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De gebruikelijke verpakking- en verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen. De prijzen zijn in euro’s en exclusief eventuele reiskosten.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Betaling dient contant of per bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor betaling per bank een (elektronische) factuur.

De fotograaf rekent geen aanbetaling. Echter worden er bij afzegging wel kosten in rekening gebracht. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden.

Betaling geschiedt contant direct na de fotosessie of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeen gekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 

Workshops/Masterclass hondenfotografie

 

De cursist mag de foto's die hij/zij zelf gemaakt heeft tijdens de workshop/masterclass gebruiken voor zijn/haar eigen website of social media onder vermelding van : Gemaakt tijdens de workshop of Materclass van MoNoa Photography ,De foto's die gemaakt zijn tijdens de workshop/masterclass mogen niet ingezonden worden voor fotowedstrijden, ingezonden worden voor omslagfoto's of aan een instantie worden weggegeven tevens mogen de foto's niet door verkocht worden aan derden ( bedrijven ) , mits er schriftelijke toestemming is gegeven van MoNoa Photography.

Tijdens de workshop/masterclass is het niet toegestaan om spraakopnames of filmopnames te maken door de cursist , de fotograaf van MoNoa Photography mag wel korte film opnamens maken na schriftelijke toestemming van de cursist.

Alles wat besproken wordt tijdens de workshop/masterclass van MoNoa Photography blijft binnen gesloten deuren en er wordt geen toestemming gegeven om dit elders online te delen. De cursist verklaard het geleerde voor zichzelf te houden als hij/zij gaat deelnemen aan een workshop/masteclass.

Er wordt geen toestemming gegeven om dezelfde workshop/masterclass als MoNoa Photography met dezelfde inhoudt te organiseren.

Annulering en opschorting

 

Indien de opdrachtgever verzuimt bij de afspraak aanwezig te zijn, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Zijn er voor de afwezigheid geen redenen, heeft de fotograaf het recht om 100% van het overeengekomen bedrag van de fotosessie te berekenen.

Bij annulering door de opdrachtgever tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de fotoshoot, bedragen de annuleringskosten 50% van het fotoshoot tarief. Bij annulering door de opdrachtgever op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de workshop/cursus, op de dag zelf, of wanneer de opdrachtgever zonder afmelding niet verschijnt voor de fotoshoot,is het volledige fotoshoot tarief verschuldigd en wordt geen restitutie verleend. Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal in overleg een nieuwe afspraak worden gepland.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal er in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 

Foto Wedstrijden en Win Acties op Facebook

 

Door deelname aan de betreffende foto wedstrijd/win acties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

 

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de foto wedstrijd/winactie.

 

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de foto wedstrijd/winactie. MoNoa Photography kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 

3 – De winnaars dienen binnen 8 weken na bekendmaking van de winnaars per e-mail of via pb op Facebook contact op te nemen met MoNoa Photography om hun prijs te bevestigen, hierna zal de prijs komen te vervallen.

 

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de foto wedstrijd/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 

6 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. MoNoa Photography is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

 

7 – MoNoa Photography is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). MoNoa Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

 

8. Na bekendmaking van de winnaars, zal de fotoshoot binnen 12  weken plaatsvinden in Rijen ( Noord-Brabant )

 

9 – Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Deelname aan een fotoshoot  is volledig voor uw eigen risico.

 

10 – MoNoa Photography is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de gewonnen prijs.

 

11 – MoNoa Photography is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

12- Fotowedstrijden en Win Acties op Facebook zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

 

 

Klachten

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het inzien van de fotobestanden op de MoNoa webgalerie schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 7 dagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend bij MoNoa Photography & Design. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

U bent tijdens de fotoshoot of workshop zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Deelname aan een fotoshoot of workshop is volledig voor uw eigen risico.

 

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

 

De fotograaf houdt zich het recht te allen tijden de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit aangegeven worden aan de fotograaf.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

De opdrachtgever dienst schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding (zoals vermeld in art. 25 Aw) in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum

waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Overige bepalingen

 

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen MoNoa Photography & Design en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Monica van der Maden MoNoa Photography & Design KvK 60811919

 

 

 

 

 

 

© 2017 . MoNoa Photography . All Rights Reserved

Award winner : Dog Photography of the year